Raport 3/2016 Zbycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

Data sporządzenia 2016-01-17
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zbycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

3/2016 – Zbycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

Data sporządzenia: 2016-01-17
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Zbycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2016 r. otrzymał informację o realizacji transakcji odkupu od niego 164.579,6 jednostek uczestnictwa Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału (Fundusz), za łączną cenę 23 mln zł tj. 139,75 zł za jednostkę uczestnictwa. Zarząd Emitenta przypomina, iż w dniu 16 grudnia 2015 r. Emitent nabył za łączną cenę 23 mln zł 165.028,34 jednostek uczestnictwa Funduszu, przy czym nabycie zostało sfinansowane ze środków jakie Emitent uzyskał w ramach publicznej subskrypcji akcji serii C. Emitent poinformował o tym fakcie w raporcie bieżącym nr 14/2015.

Wskazane powyżej środki uzyskane ze zbycia jednostek uczestnictwa Funduszu, przez okres w którym niemożliwe będzie ich wykorzystanie na cele wskazane w Prospekcie emisyjnym Lokum Deweloper S.A. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2015 r., zostaną umieszczone na lokatach bankowych. Środki mogą być również lokowane w innych bezpiecznych instrumentach finansowych – obligacje skarbowe, bony skarbowe rządu polskiego lub fundusze inwestycyjne inwestujące wyłącznie w takie instrumenty.

W posiadaniu Emitenta pozostają jednostki uczestnictwa Funduszu, o nabyciu których Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2016.

Kryterium uznania aktywów za znaczące jest 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

 

Poprzedni raport: 08 Styczeń 2016

2/2016 – Nabycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

Czytaj więcej