Raport 20/2015 Zawieszenie oferty publicznej akcji serii C Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia 2015-10-20
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zawieszenie oferty publicznej akcji serii C Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Treść raportu:

20/2015 – Zawieszenie oferty publicznej akcji serii C Lokum Deweloper S.A.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że stosownie do art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.) w dniu 20 października 2015 roku złożył do Komisji Nadzoru Finansowego aneks nr 2 („Aneks”) do prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2015 roku („Prospekt”). Aneks powyższy zawiera informację o zawieszeniu oferty publicznej akcji serii C Spółki.
Zarząd informuje niniejszym, że nowe terminy Oferty Publicznej zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia powyższego Aneksu.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”; §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”

 

Poprzedni raport: 09 Październik 2015

19/2015 – Ustalenie ceny maksymalnej akcji oferowanych – zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

Czytaj więcej