Raport 5/2019 Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii D

Data sporządzenia 2019-03-01
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii D
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 1 marca 2019 r. podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia w dniu 22 marca 2019 r. przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta 75.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk Obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 75.000.000,00 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) PLN, tj. wszystkich wyemitowanych Obligacji serii D Emitenta (Obligacje). Emitent jest uprawniony do przeprowadzenia przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie własne zgodnie z pkt 13 Warunków Emisji Obligacji.

Kwota na jedną Obligację w jakiej obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji ww. opcji stanowi sumę wartości nominalnej jednej Obligacji (1.000,00 PLN) oraz dodatkowej premii w wysokości 0,50% wartości nominalnej jednej Obligacji (5,00 PLN). Dodatkowo obligatariuszom wypłacony zostanie należny do dnia 22 marca 2019 r. Kupon za 4 okres odsetkowy w wysokości 20,10 PLN na jedną Obligację.

Dniem Ustalenia Praw dla przedterminowego wykupu Obligacji będzie dzień 14 marca 2019 r.

Przedterminowy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

Data publikacji: 01.03.2019 r., godz. 14:10

 

Poprzedni raport: 18 Styczeń 2019

4/2019 – Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej