Raport 11/2017 Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii B

Data sporządzenia 2017-04-24
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zawiadomienie o przedterminowym wykupie Obligacji serii B
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2017 r. podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia w dniu 17 maja 2017 r. przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) sztuk Obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 (słownie: trzydzieści milionów) PLN, tj. wszystkich wyemitowanych Obligacji serii B Emitenta. Emitent jest uprawniony do przeprowadzenia przedterminowego wykupu Obligacji serii B na żądanie własne zgodnie z pkt 13 Warunków Emisji Obligacji serii B.

Kwota na jedną Obligację w jakiej obligacje podlegają spłacie w wyniku realizacji ww. opcji stanowi sumę wartość nominalnej jednej Obligacji (1.000,00 PLN) oraz dodatkowej premii w wysokości 1,00% wartości nominalnej jednej Obligacji (10,00 PLN). Dodatkowo obligatariuszom wypłacony zostanie należny do dnia 17 maja 2017 roku Kupon za 3 okres odsetkowy w wysokości 24,20 PLN na jedną Obligację.

Dniem Ustalenia Praw dla przedterminowego wykupu Obligacji serii B będzie dzień 9 maja 2017 r.

Przedterminowy wykup Obligacji serii B realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.

Data publikacji: 24.04.2017 r., godz. 18:03

 

Poprzedni raport: 24 Kwiecień 2017

10/2017 – Przydział obligacji serii D Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej