Raport 6/2016 Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę zależną – realizacja jednego z celów emisji akcji serii C Emitenta

Data sporządzenia 2016-02-24
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę zależną – realizacja jednego z celów emisji akcji serii C Emitenta
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

 

Treść raportu:

6/2016 – Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę zależną – realizacja jednego z celów emisji akcji serii C Emitenta

Data sporządzenia: 2016-02-24
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę zależną – realizacja jednego z celów emisji akcji serii C Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż Olczyk Sp. z o.o. Lokum 3 Sp. k. – spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupujący) zawarła z osobami fizycznymi (Sprzedający) w dniu 24 lutego 2016 r. umowę przyrzeczoną nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Międzyleskiej we Wrocławiu o łącznej powierzchni 1,83 ha oraz prawa własności budynków i budowli usytuowanych na tym gruncie, stanowiących odrębną nieruchomość (Umowa Przyrzeczona). Umowa przedwstępna nabycia ww. nieruchomości z dnia 8 maja 2014 r. (Umowa Przedwstępna) została opisana w prospekcie emisyjnym Emitenta sporządzonym m.in. w związku z emisją akcji serii C Lokum Deweloper S.A., zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2015r. (Prospekt).

Cena nabycia została ustalona na kwotę 11,76 mln zł. Na poczet ceny nabycia Kupujący w dniu 8 maja 2014 r. zapłacił kwotę 2 mln zł., a w dniu zawarcia Umowy Przyrzeczonej Kupujący zapłacił Sprzedającemu kwotę w wysokości 6 mln zł. Pozostała do zapłaty kwota w wysokości 3,76 mln zł zostanie zapłacona przez Kupującego nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

Nabycie nieruchomości przy ul. Międzyleskiej we Wrocławiu stanowi realizację celów emisji akcji serii C Emitenta, wskazanych w Prospekcie. Wartość powyższej transakcji nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (wskazanych w sprawozdaniu za I półrocze 2015 r. zamieszczonym w Prospekcie, powiększonych o wartość emisji akcji serii C Emitenta – podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w Sądzie w grudniu 2015 r. – raport bieżący EBI nr 27/2015).

Na nieruchomości przy ul. Międzyleskiej Emitent planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego w postaci budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi i usługami pod nazwą Lokum Di Trevi etap VI i Lokum Di Trevi etap VII.

 

Poprzedni raport: 10 luty 2016

5/2016 – Ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego spółki zależnej Emitenta

Czytaj więcej