Raport 11/2015 Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę zależną Emitenta

Data sporządzenia 2015-06-30
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Treść raportu:

11/2015 – Zawarcie przyrzeczonej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 r. spółka zależna od Emitenta tj. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 5 Sp. k. (Lokum 5), jako kupująca spółka zawarła przyrzeczoną Umowę sprzedaży (Umowa), przedmiotem której było nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji jako działka gruntu nr 3/7 (trzy łamane przez siedem) oraz działka gruntu nr 3/10 (trzy łamane przez dziesięć) AM-29, obręb Stare Miasto, o łącznej powierzchni 2,5988 ha (dwa hektary pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych) położonego we Wrocławiu przy ul. Tęczowej oraz prawo własności budynków posadowionych na tym gruncie, stanowiących odrębne nieruchomości, dla której to nieruchomości zabudowanej Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00113583/5.
Cena sprzedaży przedmiotu Umowy została ustalona na kwotę 720 zł za 1 m² powierzchni nieruchomości tj. na łączną kwotę 18.711.360,00 zł netto (23.014.972,80 zł brutto).

Wydanie przedmiotu umowy w posiadanie Lokum 5 nastąpi do 15 sierpnia 2015 r.
Lokum 5 na nabytej nieruchomości będzie realizowała kolejne etapy rozpoczętej w bieżącym roku inwestycji „Lokum Victoria”.
Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (według stanu na 31 marca 2015 r. kapitały własne Emitenta wynosiły 136.906 tys. zł).

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”
§ 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

Bartosz Kuźniar – Prezes Zarządu

 

Poprzedni raport: 29 Czerwiec 2015

10/2015 – Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej