Raport 8/2016 Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę zależną Emitenta

Data sporządzenia 2016-02-24
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

8/2016 – Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę zależną Emitenta

Data sporządzenia: 2016-02-24
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. _Emitent_ informuje, iż Olczyk Sp. z o.o. Lokum 10 S.K.A. – spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupujący) zawarła ze spółką pod firmą COLBY INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Sprzedający) w dniu 24 lutego 2016 r. umowę przedwstępną nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (Umowa Przedwstępna), położonej we Wrocławiu przy ul. Gazowej i Międzyleskiej, o łącznej powierzchni 3, 75 ha (Nieruchomość).

Zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości (Umowa Przyrzeczona) nastąpi w terminie do dnia 30 września 2016 r., po uzyskaniu zgody banku, która ma zostać zawarta w piśmie o warunkach spłaty kredytu udzielonego przez bank Sprzedającemu, określającym kwotę do spłaty w celu zwolnienia z hipoteki na Nieruchomości ustanowionej jako zabezpieczenie kredytu udzielonego przez bank Sprzedającemu. Cena sprzedaży została ustalona między stronami na kwotę 6.000.000 (sześć milionów) EUR.

Kryterium uznawania umów i aktywów za znaczące stanowi 10% kapitałów własnych Emitenta.

Nabycie zostanie sfinansowane – według uznania Emitenta – z jego środków własnych lub poprzez finansowanie dłużne.

Na Nieruchomości Emitent planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego w postaci budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi i usługami.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Sprzedającym i osobami nim zarządzającymi.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

 

Poprzedni raport: 24 luty 2016

7/2016 – Wprowadzenie obligacji serii B Lokum Deweloper S.A. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Czytaj więcej