Raport 17/2015 Zatwierdzenie prospektu Lokum Deweloper S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienie prospektu do publicznej wiadomości

Data sporządzenia 2015-10-06
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Zatwierdzenie prospektu Lokum Deweloper S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienie prospektu do publicznej wiadomości
Podstawa prawna § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Treść raportu:

17/2015 – Zatwierdzenie prospektu Lokum Deweloper S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienie prospektu do publicznej wiadomości

Zarząd Lokum Deweloper S.A. („Emitent”) informuje, iż zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) podaną do publicznej wiadomości w dniu 5 października 2015 r. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Emitenta sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6  i C oraz praw do akcji serii C Lokum Deweloper S.A. („Prospekt”).

Zarząd Emitenta wskazuje, iż Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 7 października 2015 r., w postaci elektronicznej, tj. na stronach internetowych:

(i) Spółki – pod adresem http://inwestor.lokum-deweloper.pl/;

(ii) Navigator Domu Maklerskiego S.A. (jako podmiotu Oferującego akcje Spółki) – pod adresem http://www.dmnavigator.pl/;

(iii) Millennium Domu Maklerskiego S.A. (jako podmiotu Współoferującego akcje Spółki) – pod adresem http://www.millenniumdm.pl.

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”; §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

 

Poprzedni raport: 17 Wrzesień 2015

16/2015 – Udzielenie pozwolenia na użytkowanie przedsięwzięcia deweloperskiego „Lokum Viva” we Wrocławiu

Czytaj więcej