Raport 22/2016 Wygranie przetargu przez spółkę zależną Emitenta na zakup nieruchomości

Data sporządzenia 2016-04-19
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Wygranie przetargu przez spółkę zależną Emitenta na zakup nieruchomości
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

 

Treść raportu:

22/2016 – Wygranie przetargu przez spółkę zależną Emitenta na zakup nieruchomości

Data sporządzenia: 2016-04-19
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Wygranie przetargu przez spółkę zależną Emitenta na zakup nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że Emitent otrzymał informację o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego odbywającego się w dniu dzisiejszym i organizowanego przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Sprzedający) w zakresie sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych we Wrocławiu w rejonie ulic J. Poniatowskiego 2-4, Bolesława Prusa oraz Jedności Narodowej (Nieruchomości) o łącznej powierzchni około 1,25 ha.

Przetarg wygrała Olczyk Sp. z o.o. Lokum 7 Sp. k. – spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupujący).

Kupujący nabędzie Nieruchomości w oparciu o umowę przenoszącą, po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Skarbu Państwa na transakcję oraz w sytuacji kiedy Gmina Wrocław nie wykona przysługującego jej prawa pierwokupu.

Cena nabycia została ustalona na kwotę 13,44 mln zł netto. Na poczet ceny nabycia Kupujący zapłacił kwotę 600 tys. zł. stanowiącą wadium. Pozostała część ceny nabycia zostanie zapłacona przez Kupującego najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności Nieruchomości.

Cena nabycia zostanie sfinansowana ze środków własnych Emitenta, ze środków pochodzących z przepływów finansowych wygenerowanych z przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych przez spółki z grupy kapitałowej Emitenta, a ponadto z wykorzystaniem instrumentów dłużnych.

Mimo faktu, iż cena nabycia nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, Zarząd Emitenta uznaje informację o wygraniu przetargu za istotną ze względu na sposób nabycia Nieruchomości (wygranie przetargu) oraz ich specyfikę.

Nabycie Nieruchomości w tej lokalizacji oraz planowana realizacja przedsięwzięcia deweloperskiego w postaci lokali mieszkalnych wraz z towarzyszącą zabudową usługową wpisuje się w dotychczasowy model biznesowy Emitenta. Realizacja inwestycji deweloperskiej będzie polegała częściowo na wykorzystaniu istniejących zabytkowych budynków poprzez ich rewitalizację, a w pozostałym zakresie na budowie nowych obiektów.

 

Poprzedni raport: 12 Kwiecień 2016

21/2016 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Czytaj więcej