Raport 15/2015 Wybór biegłego rewidenta

Data sporządzenia 2015-12-22
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

15/2015 – Wybór biegłego rewidenta

Data sporządzenia: 2015-12-22
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 w związku z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, której częścią jest Emitent za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r. (tj. od 01.01.2015 do 31.12.2015).

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia ww. czynności jest PKF Consult Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (PKF) przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa (podmiot wpisany na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 477).

Emitent korzystał z usług tego podmiotu w analogicznym zakresie przedmiotowym w roku obrotowym 2014. PKF przeprowadził również badanie historycznych informacji finansowych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Emitenta, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2015 r.

Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą na podstawie § 12 ust.2 lit. g) Statutu Emitenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

Poprzedni raport: 16 Grudzień 2015

14/2015 – Nabycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

Czytaj więcej