Raport 9/2017 Wybór biegłego rewidenta

Data sporządzenia 2017-04-24
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 24.04.2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania i/lub przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, za okres 01.01.2017 r. - 30.06.2017 r. oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2017 r. (tj. 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.).

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia ww. czynności jest PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6 lok.1B, 02-695 Warszawa (podmiot wpisany na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 477).

Emitent korzystał z usług tego podmiotu w analogicznym zakresie przedmiotowym w roku obrotowym 2014, 2015 i 2016. PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k. przeprowadziła także badanie historycznych informacji finansowych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Emitenta, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2015 r.

Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 12 ust. 2 lit. g) Statutu Emitenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

Data publikacji: 24.04.2017 r., godz. 17:00

 

Poprzedni raport: 24 Kwiecień 2017

8/2017 – Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej