Raport 30/2016 Wybór biegłego rewidenta

Data sporządzenia 2016-07-27
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 27.07.2016 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania i/lub przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, za okres 01.01.2016 r. – 30.06.2016 r. oraz za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2016 r. (tj. 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.).

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia ww. czynności jest PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6 lok.1B, 02-695 Warszawa (podmiot wpisany na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 477).

Emitent korzystał z usług tego podmiotu w analogicznym zakresie przedmiotowym w roku obrotowym 2014 i 2015. PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k. przeprowadziła również badanie historycznych informacji finansowych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym Emitenta, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2015 r.

Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 12 ust. 2 lit. g) Statutu Emitenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

Data publikacji: 27.07.2016 r., godz. 12:22

 

Poprzedni raport: 02 Czerwiec 2016

25/2016 – Ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego spółki zależnej Emitenta

Czytaj więcej