Raport 7/2016 Wprowadzenie obligacji serii B Lokum Deweloper S.A. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Data sporządzenia 2016-02-24
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Wprowadzenie obligacji serii B Lokum Deweloper S.A. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

7/2016 – Wprowadzenie obligacji serii B Lokum Deweloper S.A. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Data sporządzenia: 2016-02-24
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Wprowadzenie obligacji serii B Lokum Deweloper S.A. do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 lutego 2016 r. powziął informację, iż:

• w dniu 23 lutego 2016 r. Zarząd BondsSpot S.A. (“BondSpot”) podjął Uchwałę Nr 36/16,
• w dniu 23 lutego 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“Giełda”) podjął Uchwałę Nr 170/2016

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii B Emitenta.

Zarząd Giełdy oraz Zarząd BondSpot postanowiły wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 30.000 (trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii B Emitenta o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych).

 

Poprzedni raport: 24 luty 2016

6/2016 – Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przez spółkę zależną – realizacja jednego z celów emisji akcji serii C Emitenta

Czytaj więcej