Raport 28/2016 Uzyskanie zgody Ministra Skarbu Państwa na zakup nieruchomości

Data sporządzenia 2016-07-19
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Uzyskanie zgody Ministra Skarbu Państwa na zakup nieruchomości
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r., Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że otrzymał informację o wydaniu przez Ministra Skarbu Państwa zgody na nabycie przez Olczyk Sp. z o.o. Lokum 7 Sp. k. – spółkę w 100% zależną od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupujący) prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych we Wrocławiu w rejonie ulic J. Poniatowskiego 2-4, Bolesława Prusa oraz Jedności Narodowej, o łącznej powierzchni około 1,25 ha (Nieruchomości), stanowiących przedmiot przetargu ustnego nieograniczonego, organizowanego przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Sprzedający), który miał miejsce w dniu 19 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu.

Kolejnym etapem nabycia wyżej wymienionych Nieruchomości będzie zawarcie pomiędzy Kupującym i Sprzedającym umowy sprzedaży Nieruchomości pod warunkiem niewykonania przez Gminę Wrocław przysługującego jej prawa pierwokupu.

Emitent odrębnym raportem bieżącym poinformuje o zawarciu umowy przenoszącej prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego, które nastąpi w terminie 14 dni od oświadczenia Gminy Wrocław w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do Nieruchomości lub bezskutecznego upływu terminu do złożenia takiego oświadczenia.

Data publikacji: 19.07.2016 r., godz. 14:05

 

Poprzedni raport: 27 Lipiec 2016

30/2016 – Wybór biegłego rewidenta

Czytaj więcej