Raport 5/2017 Ustanowienie programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł

Data sporządzenia 2017-03-16
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Ustanowienie programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 16.03.2017 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji (Program). W ślad za wyżej wymienioną uchwałą, Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 16.03.2017 r. podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Emitenta zobowiązań finansowych wynikających z ustanowionego Programu.

W ramach Programu Emitent może wyemitować, w ramach jednej lub kilku serii, obligacje odsetkowe, na okaziciela, o maksymalnej łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych). Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

Obligacje w ramach Programu będą oferowanie w trybie art. 33 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, tj. poprzez ofertę kierowaną do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nieprzekraczającej 149 odbiorców (tj. nie będą oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej).

Środki z emisji obligacji w ramach Programu przeznaczone zostaną na realizację istotnych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta (Grupa), refinansowanie zobowiązań finansowych Emitenta lub spółek z Grupy oraz na finansowanie zakupu gruntów pod nowe projekty deweloperskie.

Emisje obligacji w ramach Programu powinny mieć miejsce nie później niż do dnia 31.12.2018 r.

Obligacje w ramach Programu mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot S.A. 

Data publikacji: 16.03.2017 r., godz. 15:42

 

Poprzedni raport: 16 Marzec 2017

4/2017 – Szacunkowe wybrane dane finansowe za rok 2016 Grupy Lokum Deweloper

Czytaj więcej