Raport 5/2016 Ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego spółki zależnej Emitenta

Data sporządzenia 2016-02-10
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego spółki zależnej Emitenta
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

5/2016 – Ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego spółki zależnej Emitenta

Data sporządzenia: 2016-02-10
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego spółki zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 09-02-2016 r. powziął wiadomość o wpisie przez Sąd Rejonowy Wrocław – Krzyki we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych hipoteki umownej do maksymalnej sumy 37.290.000,00 zł, ustanowionej na prawie użytkowania wieczystego gruntu należącego do spółki zależnej Emitenta – Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 5 Sp. k. (Lokum 5), o powierzchni 2,0965 ha, położonego we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 85 („Nieruchomość”).

Hipoteka umowna została ustanowiona na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP) i zabezpiecza spłatę udzielonego przez PKO BP Lokum 5 kredytu w wysokości 24.860.000,00 zł (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów netto budowy 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi oraz garażami podziemnymi Lokum Victoria (etap I), realizowanego na działce położonej we Wrocławiu, przy ul. Tęczowej 85, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 16/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wartość rynkowa Nieruchomości oszacowana na podstawie wyceny biegłego (operat szacunkowy zaktualizowany w dniu 8 grudnia 12.2015 r.) wynosi 60.693.400,00 zł.

Pomiędzy Emitentem, osobami nim zarządzającymi lub nadzorującymi a PKO BP lub osobami nią zarządzającymi, nie występują żadne powiązania.

Kryterium uznania aktywów za znaczące jest 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

 

Poprzedni raport: 01 luty 2016

1/2016 – Informacja odnosząca się do stanu stosowania przez spółkę Lokum Deweloper S.A. rekomendacji i zasad szczegółowych ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW 2016”.

Czytaj więcej