Raport 25/2016 Ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego spółki zależnej Emitenta

Data sporządzenia 2016-06-02
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego spółki zależnej Emitenta
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

25/2016 – Ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego spółki zależnej Emitenta

Data sporządzenia: 2016-06-02
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Ustanowienie hipoteki na prawie użytkowania wieczystego spółki zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 2.06.2016 r. powziął wiadomość o wpisie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych hipoteki umownej do maksymalnej sumy 87.230.508,00 zł, ustanowionej na prawie użytkowania wieczystego gruntu należącego do spółki zależnej Emitenta – Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 3 Sp. k. (Lokum 3), o powierzchni 1,8314 ha, położonego we Wrocławiu przy ul. Międzyleskiej, działka nr 2/11 i 2/12 („Nieruchomość”).
Hipoteka umowna została ustanowiona na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. (PKO BP) i zabezpiecza spłatę udzielonego przez PKO BP Lokum 3 kredytu w wysokości 58.153.672,00 zł (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów netto przedsięwzięcia budowalnego, w tym m.in. budowy dwóch budynków wielorodzinnych (1 i 2) w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Lokum di Trevi Etap VI z 100 lokalami mieszkalnymi oraz trzech budynków wielorodzinnych (3, 4, 5) w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Lokum di Trevi Etap VII z 252 lokalami mieszkalnymi wraz z 352 miejscami postojowymi( w tym także miejscami garażowymi podziemnymi) dla obu inwestycji, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2016 z dnia 31.03.2016 r.
Wartość Nieruchomości, po zrealizowaniu przedsięwzięcia, oszacowana na podstawie wyceny biegłego (operat szacunkowy z dnia 7.01.2016r.) wynosi 128.738.011,00 zł.
Pomiędzy Emitentem, osobami nim zarządzającymi lub nadzorującymi a PKO BP lub osobami nią zarządzającymi, nie występują żadne powiązania.
Kryterium uznania aktywów za znaczące jest 10% kapitałów własnych Emitenta.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

 

Poprzedni raport: 19 Maj 2016

24/2016 – Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej