Raport 8/2015 Uchwały podjęte przez ZWZ Lokum Deweloper S.A. w dniu 31 marca 2015 r. oraz powołanie Zarządu na nową kadencję

Data sporządzenia 2015-04-02
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Uchwały podjęte przez ZWZ Lokum Deweloper S.A. w dniu 31 marca 2015 r. oraz powołanie Zarządu na nową kadencję
Podstawa prawna § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Treść raportu:

8/2015 – Uchwały podjęte przez ZWZ Lokum Deweloper S.A. w dniu 31 marca 2015 r. oraz powołanie Zarządu na nową kadencję

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 marca 2015 r.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatu Prezesa Zarządu w dniu 31.03.2015 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 §4 Kodeksu Spółek Handlowych i w zw. z §7 ust. 1 -2 oraz § 12 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, powołała z dniem 31.03.2015 r. Zarząd na nową 3-letnią kadencję. Do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu powołano ponownie Pana Bartosza Kuźniara, a do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu powołano Panią Marzeną Przeniosło (Dyrektor Finansowy Spółki).

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.
§ 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Załącznik 

Pobierz       

 

Poprzedni raport: 20 Marzec 2015

5/2015 – Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

Czytaj więcej