Raport 19/2016 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Data sporządzenia 2016-04-12
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

19/2016 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Data sporządzenia: 2016-04-12
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2016 z dnia 16 marca 2016 r. oraz nr 14/2016 z dnia 23 marca 2016 r. Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło w dniu 12 kwietnia 2016 r. uchwałę nr 10/04/2016 w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego Emitenta na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Emitenta za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015 (Dywidenda).

Zgodnie z podjętą uchwałą nr 10/04/2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło część zysku netto w kwocie 11.160.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych), wypracowanego przez Emitenta w poprzednich latach obrotowych i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego, przeznaczyć do wypłaty dla akcjonariuszy Emitenta. Na każdą akcję Emitenta będzie przypadała kwota 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) Dywidendy.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Emitenta w liczbie 18.000.000 sztuk.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ustaliło jako dzień Dywidendy datę 19 kwietnia 2016 r. oraz dzień wypłaty Dywidendy datę 4 maja 2016 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt (11) oraz § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

 

Poprzedni raport: 12 Kwiecień 2016

18/2016 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Czytaj więcej