Raport 18/2017 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Data sporządzenia 2017-06-12
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2017 z dnia 22 marca 2017 r., 8/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 oraz 13/2017 z dnia 15 maja 2017 r., Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło w dniu 12 czerwca 2017 r. uchwałę nr 9/06/2017 w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016 oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy (Dywidenda). 

Zgodnie z podjętą uchwałą nr 9/06/2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło część zysku netto w kwocie 14 040 000,00 zł (słownie: czternaście milionów czterdzieści tysięcy złotych i 00/100), wypracowanego przez Spółkę w 2016 roku oraz w poprzednich latach obrotowych i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego Spółki, przeznaczyć do wypłaty dla akcjonariuszy Emitenta. Na każdą akcję Emitenta będzie przypadała kwota 0,78 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem groszy) Dywidendy. 

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Emitenta w liczbie 18.000.000 sztuk.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ustaliło jako dzień Dywidendy datę 20 czerwca 2017 r. oraz dzień wypłaty Dywidendy datę 5 lipca 2017 r.

Data publikacji: 12.06.2017 r., godz. 15:01

 

Poprzedni raport: 12 Czerwiec 2017

17/2017 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 12 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej