Raport 14/2016 Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Data sporządzenia 2016-03-23
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

14/2016 – Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Data sporządzenia: 2016-03-23
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2016 z dnia 16.03.2016 r. Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23.03.2016 r. Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący przeznaczenia części kapitału zapasowego Emitenta w kwocie 11.160.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) stanowiącej część zysku netto wypracowanego przez Emitenta w poprzednich latach obrotowych, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Emitenta (Dywidenda) oraz dotyczący dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. Na każdą akcję Emitenta będzie przypadała kwota 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) Dywidendy.

Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia części kapitału zapasowego Emitenta na wypłatę Dywidendy ma podjąć Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zwołane na dzień 12.04.2016 r., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2016 z dnia 16.03.2016 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

 

Poprzedni raport: 16 Marzec 2016

13/2016 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. oraz projekty uchwał

Czytaj więcej