Raport 8/2017 Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Data sporządzenia 2017-04-24
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 22.03.2017 r. Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24.04.2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, aby część zysku netto w kwocie 14.040.000,00 zł (słownie: czternaście milionów czterdzieści tysięcy złotych) wypracowana przez Spółkę w 2016 roku oraz poprzednich latach obrotowych i stanowiąca obecnie część kapitału zapasowego Spółki, została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki (Dywidenda). Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,78 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem groszy) Dywidendy. 

Ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia zysku z 2016 roku oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Data publikacji: 24.04.2017 r., godz. 16:44

 

Poprzedni raport: 03 Kwiecień 2017

7/2017 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za I kwartał 2017 r.

Czytaj więcej