Raport 4/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Data sporządzenia 2016-01-28
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

4/2016 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Data sporządzenia: 2016-01-28
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. (“Emitent”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:
Raporty roczne:
– jednostkowy raport roczny za rok 2015 – w dniu 16.03.2016 roku
– skonsolidowany raport roczny za rok 2015 – w dniu 16.03.2016 roku
Raport półroczny:
– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku – w dniu 29.08.2016 roku
Raporty kwartalne:
– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – w dniu 11.05.2016 roku
– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – w dniu 09.11.2016 roku

W związku z powyższym Emitent informuje, iż:
– zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku,
– zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Poprzedni raport: 17 Styczeń 2016

3/2016 – Zbycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

Czytaj więcej