Raport 22/2015 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper S.A. za III kwartał 2015 r. oraz informacja o sprzedaży i przedsprzedaży w październiku 2015 r.

Data sporządzenia 2015-11-10
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper S.A. za III kwartał 2015 r. oraz informacja o sprzedaży i przedsprzedaży w październiku 2015 r.
Podstawa prawna § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Treść raportu:

22/2015 – Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Lokum Deweloper S.A. za III kwartał 2015 r. oraz informacja o sprzedaży i przedsprzedaży w październiku 2015 r.

Zarząd spółki Lokum Deweloper S.A. („Emitent”) w załączeniu przekazuje skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2015 r. („Sprawozdanie”) sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Sprawozdanie nie było objęte badaniem / przeglądem biegłego rewidenta.

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, że stosownie do art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.) w dniu 10 listopada 2015 r. w związku m.in. ze sporządzeniem Sprawozdania złożył do Komisji Nadzoru Finansowego aneks nr 3 („Aneks”) do prospektu emisyjnego Emitenta zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2015 r.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż w październiku 2015 r. spółki wchodzące w skład Grupy Lokum Deweloper („Grupa Lokum”) odnotowały:

  1. przedsprzedaż w ilości 57 lokali, co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie,
  2. sprzedaż 76 lokali, co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców.

Przez pierwsze dziesięć miesięcy 2015 r. spółki wchodzące w skład Grupy Lokum odnotowały:
a) łączną przedsprzedaż w ilości 412 lokali (w tym 48 lokali usługowych), co należy rozumieć jako zawarte i nierozwiązane umowy przedwstępne i deweloperskie oraz w ilości 59 umów rezerwacyjnych, które oczekują na przekształcenie w umowy przedwstępne lub deweloperskie,
b) łączną sprzedaż 237 lokali (w tym 13 lokali usługowych), co należy rozumieć jako zawarte umowy przenoszące własność lokali na nabywców.

Załącznik. Pobierz      

Podstawa prawna:

§ Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”; §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”

 

Poprzedni raport: 09 Listopad 2015

21/2015 – Nowe terminy oferty publicznej akcji serii C Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej