Raport 12/2016 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Data sporządzenia 2016-03-16
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

12/2016 – Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Data sporządzenia: 2016-03-16
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 16.03.2016 r. podjął uchwałę nr 1/3/2016 w sprawie wniosku Zarządu o przeznaczenie części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy oraz dotyczącego dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarząd zawnioskował, aby część zysku netto w kwocie 11.160.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) wypracowana przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych i stanowiąca obecnie część kapitału zapasowego Spółki została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki (Dywidenda). Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) Dywidendy.

Rekomendowana kwota Dywidendy jest wyrazem kontynuacji oświadczeń złożonym przez Zarząd Spółki w prospekcie emisyjnym Spółki (zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 05 października 2015 r.) w którym wskazano, że kwota dywidendy może sięgać do 30% zysku netto wykazanego w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A.

Powyższa rekomendacja uwzględnia jednostkowy wynik finansowy Spółki za rok obrotowy 2015 i wykazaną tam stratę oraz wysoki poziom kapitału zapasowego Spółki utworzony z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych.

Zarząd Emitenta zawnioskował, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta ustaliło, jako dzień dywidendy datę 19 kwiecień 2016 r. oraz dzień wypłaty dywidendy datę 04 maja 2016 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

 

Poprzedni raport: 15 Marzec 2016

11/2016 – Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Emitenta

Czytaj więcej