Raport 6/2017 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Data sporządzenia 2017-03-22
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 22.03.2017 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku z 2016 roku oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy.

Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarząd zawnioskował, aby część zysku netto w kwocie 14.040.000,00 zł (słownie: czternaście milionów czterdzieści tysięcy złotych) wypracowana przez Spółkę w 2016 roku oraz poprzednich latach obrotowych i stanowiąca obecnie część kapitału zapasowego Spółki została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki (Dywidenda).

Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,78 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem groszy) Dywidendy.

Rekomendowana kwota Dywidendy jest wyrazem kontynuacji oświadczeń składanych przez Zarząd Spółki w zakresie polityki wypłaty dywidendy, w których wskazano, że kwota dywidendy może sięgać do 30% zysku netto wykazanego w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A.

Powyższa rekomendacja uwzględnia wysoki poziom kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych oraz jednostkowy wynik finansowy Spółki za rok obrotowy 2016 i wykazany tam zysk.

Rekomendacja przedstawiona przez Zarząd nie obejmuje propozycji dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

Rekomendacja Zarządu zostanie skierowana do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania, a ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia zysku z 2016 roku oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Data publikacji: 22.03.2017 r., godz. 8:22

 

Poprzedni raport: 16 Marzec 2017

5/2017 – Ustanowienie programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł

Czytaj więcej