Raport 25/2021 Rejestracja zmiany Statutu Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia 2021-09-23
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Rejestracja zmiany Statutu Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 23 września 2021 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmiany Statutu w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2021 r. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej dotychczasową treść Statutu Spółki oraz treść dokonanej zmiany:

dotychczasowy § 17 ust. 5 Statutu Spółki:

"5. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz dnia wypłaty dywidendy, z uwzględnieniem art. 348 § 2 do 4 Kodeksu spółek handlowych."

- otrzymuje brzmienie:

"5. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz dnia wypłaty dywidendy, z uwzględnieniem art. 348 Kodeksu spółek handlowych.";

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmianę, o której mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Data publikacji: 23.09.2021 r., godz. 15:37

 

Poprzedni raport: 06 Wrzesień 2021

4/2021 – Powołanie członków Komitetu Audytu i powierzenie im funkcji

Czytaj więcej