Raport 2/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Lokum Deweloper S.A. (akcje serii C) oraz zmiana Statutu

Data sporządzenia 2015-12-09
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Lokum Deweloper S.A. (akcje serii C) oraz zmiana Statutu
Podstawa prawna -

 

Treść raportu:

2/2015 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Lokum Deweloper S.A. (akcje serii C) oraz zmiana Statutu

Data sporządzenia: 2015-12-09
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Lokum Deweloper S.A. (akcje serii C) oraz zmiana Statutu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 9 grudnia 2015 r. powziął wiadomość o dokonanym tego dnia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika, iż zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 600.000 zł tj. z kwoty 3.000.000 zł. do kwoty 3.600.000 zł. Rejestracja była konsekwencją emisji 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł każda, z których to akcji przysługuje łącznie 3.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcje zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 5/04/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. z dnia 1 kwietnia 2015 r. w drodze oferty publicznej.

Łączna liczba akcji Spółki po ww. podwyższeniu wynosi 18.000.000, ogólna liczna głosów z nich wynikająca to 18.000.000, a wysokość kapitału zakładowego Spółki jest równa 3.600.000 zł.

Jednocześnie Sąd dokonał rejestracji zmiany § 3 ust 1 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.600.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na 18.000.0000 (osiemnaście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, wyemitowanych w następujących seriach:
a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B3,
e) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B4,
f) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B5,
g) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B6,
h) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Poprzednie brzmienie ww. zapisów Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) i dzieli się na 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, wyemitowanych w następujących seriach:
a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B3,
e) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B4,
f) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B5,
g) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B6.

 

Poprzedni raport: 09 Grudzień 2015

1/2015 – Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Czytaj więcej