Raport 4/2015 Rejestracja akcji serii C emitowanych w ofercie publicznej w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Data sporządzenia 2015-12-11
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Rejestracja akcji serii C emitowanych w ofercie publicznej w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Data sporządzenia: 2015-12-11
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Rejestracja akcji serii C emitowanych w ofercie publicznej w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) informuje, że w 11 grudnia 2015 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“KDPW”) podjął uchwałę nr 858/15, na podstawie której postanowił zarejestrować w KDPW 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C (“Akcje Nowej Emisji”) Lokum Deweloper S.A., wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 5/04/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 kwietnia 2015 r. o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oraz oznaczyć je kodem PLLKMDW00049, pod warunkiem dopuszczenia Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym.
Zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW zarejestrowanie akcji, o których mowa w zdaniu poprzednim nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

 

Poprzedni raport: 10 Grudzień 2015

27/2015 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Lokum Deweloper S.A. (akcje serii C) oraz zmiana Statutu

Czytaj więcej