Raport 3/2015 Rejestracja akcji serii A, B1, B2, B3, B4, B5 i B6 Lokum Deweloper S.A. w KDPW

Data sporządzenia 2015-12-10
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Rejestracja akcji serii A, B1, B2, B3, B4, B5 i B6 Lokum Deweloper S.A. w KDPW
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Data sporządzenia: 2015-12-10
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Rejestracja akcji serii A, B1, B2, B3, B4, B5 i B6 Lokum Deweloper S.A. w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. informuje o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały z dnia 10 grudnia 2015 r., w której postanowiono zarejestrować w Krajowym Depozycie 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym 500.000 akcji serii A, 1.000.000 akcji serii B1, 1.500.000 akcji serii B2, 2.000.000 akcji serii B3, 2.500.000 akcji serii B4, 3.000.000 akcji serii B5 oraz 4.500.000 akcji serii B6 Lokum Deweloper S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oraz nadać im kod PLLKMDW00049, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Zarejestrowanie wskazanych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

 

Poprzedni raport: 09 Grudzień 2015

2/2015 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Lokum Deweloper S.A. (akcje serii C) oraz zmiana Statutu

Czytaj więcej