Raport 27/2016 Przydział obligacji serii C Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia 2016-07-18
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Przydział obligacji serii C Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, po dokonaniu redukcji zapisów, dokonał przydziału 40.000 Obligacji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 40 mln zł, pod warunkiem ich opłacenia do dnia 20 lipca 2016 r. na podstawie instrukcji rozrachunku. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej. Dniem Emisji będzie dzień 20 lipca 2016 r.

Celem Emisji Obligacji jest finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki z Grupy Emitenta, w tym także finansowanie zakupu gruntu pod nowe projekty deweloperskie.

Obligacje nie są zabezpieczone i nie będą posiadały formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 3,6 %, chyba że ulegnie ona zmianie zgodnie z warunkami emisji. Kupon od każdej Obligacji naliczany jest począwszy od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia), odrębnie dla każdego 6-miesięcznego okresu odsetkowego i wypłacany będzie w dniu płatności odsetek.

Termin wykupu Obligacji ustalono na dzień 20 lipca 2019 r. Zbywalność Obligacji nie podlega żadnym ograniczeniom.

Obligacje mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.

W warunkach emisji Obligacji Emitent zobowiązał się, że dywidenda wypłacana za rok obrotowy nie przekroczy 50% skonsolidowanego zysku netto wykazywanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok obrotowy, za który wypłacana będzie dywidenda.

Data publikacji: 18.07.2016 r., godz. 11:05

 

Poprzedni raport: 27 Lipiec 2016

30/2016 – Wybór biegłego rewidenta

Czytaj więcej