Raport 9/2015 Przydział obligacji serii B Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia 2015-12-14
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Przydział obligacji serii B Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

9/2015 – Przydział obligacji serii B Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia: 2015-12-14
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Przydział obligacji serii B Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 14 grudnia 2015 r., po dokonaniu redukcji dokonał przydziału 30.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii B (Obligacje) o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 30 mln zł pod warunkiem ich opłacenia przez inwestorów w dniu 16 grudnia 2015 r. na podstawie instrukcji rozrachunku. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej Obligacji. Dniem emisji będzie 16 grudnia 2015 r.

Celem Emisji Obligacji jest finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki z Grupy Emitenta, w tym także finansowanie zakupu gruntu pod nowe projekty deweloperskie.

Obligacje nie są zabezpieczone. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 4%, chyba że ulegnie ona zmianie zgodnie z warunkami emisji. Odsetki będą wypłacane co 6 miesięcy, a termin wykupu obligacji ustalono na 16 grudnia 2018 r.

Na dzień 30 września 2015 r. wartość skonsolidowana zobowiązań i rezerw na zobowiązania Grupy Kapitałowej Emitenta wynosiła 88.383 tys. zł, z czego 36.698 tys. zł to zobowiązania długoterminowe, natomiast 51.685 tys. zł to zobowiązania krótkoterminowe. Na dzień 30 września 2015 r. Grupa Kapitałowa Emitenta nie posiadała zobowiązań przeterminowanych. Ze względu na specyfikę branży deweloperskiej oraz rosnącą skalę działalności, Emitent nie ma możliwości precyzyjnego określenia przyszłych wartości zobowiązań Grupy Emitenta. Poziom zobowiązań Grupy Emitenta uzależniony jest od ilości, czasu trwania i stopnia zaawansowania prowadzonych projektów deweloperskich. Emitent planuje systematycznie zwiększać skalę prowadzonej działalności, co może wymagać zwiększenia wartości zobowiązań Grupy Emitenta. Należy również podkreślić, że możliwe rozszerzenie geograficzne działalności Grupy Emitenta na rynek krakowski oraz warszawski wraz z koniecznością funkcjonowania w ramach ustawy deweloperskiej mogą prowadzić do zaciągnięcia przez Spółkę dodatkowych zobowiązań finansowych. Decyzje o zaciągnięciu dodatkowych zobowiązań finansowych Emitenta podejmowane będą, tak by nie zagrozić obsłudze zobowiązań przez Emitenta, a w szczególności nie przekroczyć wskaźników finansowych określonych w Warunkach Emisji. Grupa Emitenta utrzymywać będzie wartość zobowiązań na poziomie bezpiecznym i adekwatnym do skali prowadzonej działalności.

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

O podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji serii B Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 26/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.

 

Poprzedni raport: 14 Grudzień 2015

8/2015 – Podsumowanie subskrypcji akcji serii C

Czytaj więcej