Raport 25/2015 Przydział akcji serii C w ofercie publicznej Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia 2015-12-02
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Przydział akcji serii C w ofercie publicznej Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Treść raportu:

25/2015 – Przydział akcji serii C w ofercie publicznej Lokum Deweloper S.A.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), informuje, że w dniu 2 grudnia 2015 r. Uchwałą Zarządu Emitenta nr 3 w sprawie przydziału Akcji Serii C oferowanych w drodze oferty publicznej nastąpił przydział 3.000.000 (słownie: trzy miliony) Akcji Serii C o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w związku z czym emisja Akcji serii C doszła do skutku.

Akcje Serii C przydzielono w następujący sposób:

– w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 2.692.028 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia osiem) Akcji Serii C,
– w Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 307.972 (słownie: trzysta siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) Akcji Serii C.

Zarząd Emitenta określił ostateczną kwotę o jaką kapitał zakładowy Emitent ma być podwyższony na kwotę 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).

Cena emisyjna jednej Akcji Serii C była równa 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych).

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż w dniu dzisiejszym został złożony wniosek do KRS o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”; §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”

 

Poprzedni raport: 25 Listopad 2015

24/2015 – Informacja dotycząca ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji serii C oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej