Raport 15/2015 Prognoza wyników finansowych Grupy Lokum Deweloper na 2015 i 2016 r.

Data sporządzenia 2015-08-31
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Prognoza wyników finansowych Grupy Lokum Deweloper na 2015 i 2016 r.
Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A

 

Treść raportu:

15/2015 – Prognoza wyników finansowych Grupy Lokum Deweloper na 2015 i 2016 r.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości prognozę skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A. za okresy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wraz z komentarzem i założeniami Zarządu (w załączniku):

Dane skonsolidowane za 2015
Przychody ze sprzedaży netto: 128 126
EBITDA: 38 496
EBIT: 37 836
Zysk netto: 36 902, w tym:
– przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 33 906
– przypadający udziałom niekontrolującym: 2 996
(Dane w tys. PLN)

Dane skonsolidowane za 2016
Przychody ze sprzedaży netto: 172 124
EBITDA: 47 304
EBIT: 46 611
Zysk netto: 42 384, w tym:
– przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 38 885
– przypadający udziałom niekontrolującym: 3 499
(Dane w tys. PLN)

Skonsolidowane prognozy finansowe zostały sporządzone w celu przedstawienia ich w prospekcie emisyjnym akcji, w związku z emisją akcji oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu do obrotu na rynku regulowanym.

Skonsolidowane prognozy finansowe zostały sprawdzone przez niezależnego biegłego rewidenta – PKF Consult Sp. z o.o., który stwierdził iż zostały poprawnie przygotowane na podstawie przyjętych założeń i zaprezentowane zgodnie ze stosowaną polityką rachunkowości (raport biegłego rewidenta w załączniku).

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Załączniki:

  1. Prognoza podstawowych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper S.A._2015-2016 Pobierz        
  2. Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Prognoz Pobierz     

Osoby reprezentujące podmiot:

Bartosz Kuźniar – Prezes Zarządu

 

Poprzedni raport: 14 Lipiec 2015

13/2015 – Uzyskanie zaświadczenia o ostateczności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie etapu IIB przedsięwzięcia deweloperskiego „Lokum Da Vinci” we Wrocławiu

Czytaj więcej