Raport 2/2017 Powołanie Komitetu Audytu

Data sporządzenia 2017-10-18
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Powołanie Komitetu Audytu
Podstawa prawna -

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 18 października 2017 r., Rada Nadzorcza Spółki, powołała Komitet Audytu spośród swoich członków. Zgodnie z przedmiotową uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu zostali powołani:

1. Emilia Sawicka - Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek niezależny Komitetu Audytu,

2. Bartosz Krzesiak - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,

3. Jan Olczyk - Sekretarz Komitetu Audytu.

Zarząd Emitenta informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1,3,5, i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący jest niezależna od Spółki.

Zgodnie z zasadą II.Z.8. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 – Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Dotychczas zadania Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza Spółki. 

Data publikacji: 18.10.2017 r., godz. 13:57

 

Poprzedni raport: 06 Październik 2017

37/2017 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Czytaj więcej