Raport 20/2016 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową wspólną kadencję

Data sporządzenia 2016-04-12
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową wspólną kadencję
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

20/2016 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową wspólną kadencję

Data sporządzenia: 2016-04-12
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową wspólną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Emitenta, na okres wspólnej 5-letniej kadencji, rozpoczynającej się z dniem 12 kwietnia 2016 r., następujących Członków Rady Nadzorczej:

1. Dariusza Olczyka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

2. Jana Olczyka;

3. Tomasza Dotkusia;

4. Bartosza Krzesiaka;

5. Arkadiusza Króla.

Nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej w osobach Pana Tomasza Dotkusia oraz Pana Bartosza Krzesiaka spełniają kryteria Członka Niezależnego w rozumieniu § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Emitenta i § 10 ust. 10 Statutu Emitenta oraz złożyli pisemne oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależności, wskazanych w odpowiednich regulacjach dotyczących spółek publicznych, a ponadto określonych w § 2 ust. 3 i § 15 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitenta na okres wspólnej kadencji są zamieszczone na stronie internetowej Spółki (w zakładce: relacje inwestorskie).

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu.

Wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, że nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

 

Poprzedni raport: 12 Kwiecień 2016

19/2016 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Czytaj więcej