Raport 8/2015 Podsumowanie subskrypcji akcji serii C

Data sporządzenia 2015-12-14
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Podsumowanie subskrypcji akcji serii C
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

8/2015 – Podsumowanie subskrypcji akcji serii C

Data sporządzenia: 2015-12-14
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Podsumowanie subskrypcji akcji serii C
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii C Spółki.
Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki (“Prospekt”) zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2015 r.
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych:
• Rozpoczęcie subskrypcji: 12 października 2015 r. (zawieszenie oferty w dniu 20 października 2015 roku, nowy termin rozpoczęcia subskrypcji 20 listopada 2015 r.),
• Zakończenie subskrypcji: 24 listopada 2015 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych:
• Rozpoczęcie subskrypcji: 26 listopada 2015 r.
• Zakończenie subskrypcji: 1 grudnia 2015 r.
2) Data przydziału papierów wartościowych:
• 2 grudnia 2015 r.
3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Przedmiotem subskrypcji i sprzedaży było 3.000.000 akcji Spółki (Prospekt umożliwiał zaoferowanie do 5.000.000 akcji serii C), w tym:
• 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Redukcja zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych nie wystąpiła.
Redukcja zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła.
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
Inwestorzy złożyli 3.000.000 zapisów na Akcje Serii C,
• w Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono 307.972 (słownie: trzysta siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) zapisów na Akcje Serii C,
• w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono 2.692.028 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia osiem) zapisów na Akcje Serii C.
6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Inwestorom przydzielono łącznie 3.000.000 Akcji Serii C Spółki.
7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
Akcje Oferowane były obejmowane po cenie 12,00 zł za jedną Akcję Oferowaną.
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
W ramach Publicznej Oferty zapisy na Akcje Serii C złożyło 239 Inwestorów, w tym, w osobnych transzach:
• 216 Inwestorów Indywidualnych,
• 23 Inwestorów Instytucjonalnych.
9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
W ramach Publicznej Oferty Akcje Serii C przydzielono 239 Inwestorom, w tym, w osobnych transzach:
• 216 Inwestorom Indywidualnym w Transzy Inwestorów Indywidualnych,
• 23 Inwestorom Instytucjonalnym w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.
10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
W ramach Publicznej Oferty Spółka nie zawierała umów o subemisję.
11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
Wartość przeprowadzonej Publicznej Oferty wyniosła 36 mln zł.
12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Publicznej Oferty.
Łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły 1.419 tys. zł netto, w tym:
– koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 900 tys. zł,
– koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
– koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 265 tys. zł,
– koszty promocji oferty: 254 tys. zł.

Zgodnie z postanowieniem MSR 32, koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartość nominalną.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Średni koszt przeprowadzenia oferty publicznej przypadający na jedną akcję wyniósł 0,47 zł.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Poprzedni raport: 14 Grudzień 2015

7/2015 – Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6 i C Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej