Raport 14/2015 Nabycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

Data sporządzenia 2015-12-16
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Nabycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

14/2015 – Nabycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

Data sporządzenia: 2015-12-16
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Nabycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2015 r. Emitent nabył 165.028,34 jednostek uczestnictwa funduszu Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału (Subfundusz) za łączną cenę 23 mln zł tj. 139,37 zł za pojedynczą jednostkę uczestnictwa (Aktywa). Fundusz jest zarządzany przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Nabycie Aktywów zostało sfinansowane ze środków jakie Emitent uzyskał w ramach publicznej subskrypcji akcji serii C (Środki z Emisji). Zarząd Emitenta uznał, że do momentu w którym nie możliwe będzie przeznaczenie Środków z Emisji na cele wskazane w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2015 r. właściwe będzie ich ulokowanie jednostki uczestnictwa charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne.

Kryterium uznania aktywów za znaczące jest 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

 

Poprzedni raport: 16 Grudzień 2015

12/2015 – Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – objęcie akcji serii C w ofercie publicznej

Czytaj więcej