Raport 2/2016 Nabycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

Data sporządzenia 2016-01-08
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Nabycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

2/2016 – Nabycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego

Data sporządzenia: 2016-01-08
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Nabycie przez Emitenta jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 08 stycznia 2016 r. Emitent nabył 171.895,14 jednostek uczestnictwa funduszu Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału (Subfundusz) za łączną cenę 24.000.000,00 zł tj. 139,62 zł za pojedynczą jednostkę uczestnictwa (Aktywa). Fundusz jest zarządzany przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Nabycie Aktywów zostało sfinansowane ze środków pochodzących z przepływów finansowych wygenerowanych z przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych przez spółki z grupy kapitałowej Emitenta (Środki).

Zarząd Emitenta uznał, że przez okres w którym nie możliwe będzie przeznaczenie Środków na nowe zadania inwestycyjne właściwe będzie ich ulokowanie w jednostki uczestnictwa charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne.

Kryterium uznania aktywów za znaczące jest 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

 

Poprzedni raport: 07 Styczeń 2016

1/2016 – Informacja o sprzedaży i przedsprzedaży lokali przez spółki z Grupy Lokum Deweloper za 2015 r.

Czytaj więcej