Raport 31/2016 Nabycie prawa własności pozostałych nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. Walerego Sławka – realizacja ostatniego z celów emisji akcji serii C

Data sporządzenia 2016-07-28
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Nabycie prawa własności pozostałych nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie przy ul. Walerego Sławka – realizacja ostatniego z celów emisji akcji serii C
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż Olczyk Sp. z o.o. Lokum 8 S.K.A. – spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupujący), zawarła w dniu 28 lipca 2016 r. umowę nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji jako działki nr 3/18, 3/19, 3/21, 3/22, 3/24, 3/25, 268/5, 268/6, 269/7, 4/4, 4/6, 6/12, 6/8, 6/10, położonych w rejonie ul. Walerego Sławka w Krakowie – Wola Duchacka, o łącznej powierzchni około 3,9 ha (Nieruchomość).

Cena nabycia Nieruchomości w kwocie 40,2 mln zł netto została powiększona o podatek VAT i wyniosła łącznie 49,4 mln zł. Zakup został sfinansowany ze środków pozyskanych z emisji akcji serii C objętej Prospektem emisyjnym Emitenta zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2015 r. (Prospekt) oraz emisji obligacji serii C, o której Emitent informował w raportach bieżących nr 27/2016 oraz 29/2016.

Nabycie Nieruchomości stanowi zakończenie realizacji głównych celów emisji akcji serii C wskazanych w Prospekcie – wszystkie umowy przedwstępne tj. umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Międzyleskiej we Wrocławiu, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Walerego Sławka w Krakowie, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrocławiu zostały przekształcone w umowy przyrzeczone, o czym Emitent informuje w niniejszym raporcie oraz poinformował w raportach bieżących nr 10/2015, 6/2016, 24/2016. Zakup Nieruchomości stanowi również realizację jednego z etapów strategii rozwoju Emitenta w zakresie powiększenia banku ziemi w Krakowie .

Na Nieruchomości oraz działce nr 3/20 (nabytej przez Kupującego w dniu 19 maja 2016 r. i objętej raportem bieżącym nr 24/2016), których łączna powierzchnia gruntów stanowi około 4,4 ha, Emitent planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego w postaci budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi i usługami.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Sprzedającym i osobami nim zarządzającymi.

Data publikacji: 28.07.2016 r., godz. 15:54

 

Poprzedni raport: 03 Październik 2016

37/2016 – Dane sprzedażowe spółek z Grupy Lokum Deweloper S.A. za III kwartał 2016 r.

Czytaj więcej