Raport 36/2016 Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Gazowej i Międzyleskiej

Data sporządzenia 2016-09-27
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Gazowej i Międzyleskiej
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, iż Olczyk Sp. z o.o. Lokum 10 S.K.A. – spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich (Kupujący) zawarła ze spółką pod firmą COLBY INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Sprzedający) w dniu 27 września 2016 r. umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji jako działki nr 117/11, 117/12, 124/3 oraz 2/14, położonych we Wrocławiu przy ul. Gazowej i Międzyleskiej, o łącznej powierzchni 3,75 ha (Nieruchomość).

Cena nabycia Nieruchomości w kwocie 6 mln EUR netto została powiększona o podatek VAT i wyniosła łącznie 7,4 mln EUR. Zakup został sfinansowany ze środków własnych, jednakże Emitent przewiduje refinansowanie części ceny sprzedaży poprzez kredyt bankowy.

Na Nieruchomości Emitent planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego w postaci budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi i usługami.

Data publikacji: 27.09.2016 r., godz. 13:37

 

Poprzedni raport: 27 Lipiec 2016

30/2016 – Wybór biegłego rewidenta

Czytaj więcej