Raport 10/2015 Nabycie nieruchomości przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrocławiu – realizacja jednego z celów emisji akcji serii C Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia 2015-12-14
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Nabycie nieruchomości przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrocławiu – realizacja jednego z celów emisji akcji serii C Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. _Emitent_ informuje, iż Olczyk Sp. z o.o. Lokum 2 Sp. k. - spółka w 100% zależna od Emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich _Kupujący_ zawarła ze Spółdzielnią Pracy Transportowo-Spedycyjną we Wrocławiu _Sprzedający_ w dniu 14 grudnia 2015 r. umowę przyrzeczoną nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrocławiu. Umowa przedwstępna nabycia ww. nieruchomości z dnia 1 sierpnia 2015 r. została opisana w Prospekcie emisyjnym Emitenta zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2015 r. _Prospekt_ oraz w Aneksie nr 3 do ww. Prospektu z dnia 10 listopada 2015 r.

Cena nabycia została ustalona na kwotę 10 mln zł netto. W dniu 14 grudnia 2015 r. Kupujący zapłacił sprzedającemu kwotę 9,5 mln zł netto. Kwota 0,5 mln zł netto zostało zapłacone Sprzedającemu w dniu zawarcia umowy przedwstępnej.

Nabycie nieruchomości przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrocławiu stanowi realizację celów emisji akcji serii C Emitenta, wskazanych w Prospekcie.

Na nieruchomości przy ul. Gnieźnieńskiej Emitent planuje realizację przedsięwzięcia deweloperskiego w postaci budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi i usługami.

 

Poprzedni raport: 22 Grudzień 2016

38/2016 – Informacja o zidentyfikowaniu przesłanek do zawiązania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonania odpisów aktualizujących oraz o zmianach w strukturze Grupy Lokum Deweloper

Czytaj więcej