Raport 12/2015 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – objęcie akcji serii C w ofercie publicznej przez Prezesa Zarządu

Data sporządzenia 2015-12-16
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – objęcie akcji serii C w ofercie publicznej przez Prezesa Zarządu
Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Treść raportu:

12/2015 – Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – objęcie akcji serii C w ofercie publicznej przez Prezesa Zarządu

Data sporządzenia: 2015-12-16
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – objęcie akcji serii C w ofercie publicznej przez Prezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) Zarząd Spółki Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust.1 Ustawy od Prezesa Zarządu Lokum Deweloper S.A. Pana Bartosza Kuźniara – Prezesa Zarządu Emitenta o objęciu przez niego w ramach oferty publicznej akcji serii C Emitenta 100.000 akcji serii C Emitenta po cenie emisyjnej 12,00 zł za jedną akcję.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C Lokum Deweloper S.A. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego miała miejsce w dniu 9 grudnia 2015 r.

 

Poprzedni raport: 16 Grudzień 2015

11/2015 – LOKUM DEWELOPER SA Opłacenie obligacji serii B Lokum Deweloper S.A.

Czytaj więcej