Raport 38/2016 Informacja o zidentyfikowaniu przesłanek do zawiązania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonania odpisów aktualizujących oraz o zmianach w strukturze Grupy Lokum Deweloper

Data sporządzenia 2016-12-22
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Informacja o zidentyfikowaniu przesłanek do zawiązania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonania odpisów aktualizujących oraz o zmianach w strukturze Grupy Lokum Deweloper
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje o zidentyfikowaniu przesłanek do zawiązania istotnego aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz istotnych odpisów aktualizujących, o których mowa poniżej.

Celem uporządkowania aktywów w Grupie Emitenta, podjęto decyzję o dokonaniu sprzedaży wybranych nieruchomości pomiędzy spółkami Grupy Emitenta. Sprzedaż następuje do tych spółek Grupy, które będą na ww. nieruchomościach przygotowywały kolejne inwestycje. Podstawą określenia cen sprzedaży nieruchomości gruntowych są operaty szacunkowe sporządzone przez uprawnionych rzeczoznawców. Transakcje dotyczą nieruchomości przy ul. Awicenny, Stanisławowskiej, Gnieźnieńskiej, Batorego (Ratyń) we Wrocławiu oraz w gminie Sobótka. Ponadto dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych pozostałych z zakończonych inwestycji gotowych do jednej ze spółek Grupy, która zajmie się ich sprzedażą poza Grupę Emitenta (22 lokale mieszkalne przy ul. Drzewieckiego we Wrocławiu); sprzedaży dokonano według cen z cennika z naliczeniem kilkuprocentowego upustu z tytułu zakupu pakietowego.

Z uwagi na fakt, iż nieruchomości w księgach spółek Grupy Emitenta wyceniane są w wartości nabycia bądź wytworzenia, które są istotnie niższe od obecnej wartości rynkowej, występuje konieczność zawiązania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości ok. 14 mln zł. Dokładna wartość aktywa zostanie zweryfikowana przez Biegłego Rewidenta w ramach badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016.

W związku z zakończeniem wieloetapowej inwestycji Lokum Da Vinci dokonano oceny wartości rynkowej wyrobów gotowych nie sprzedanych do tej pory, w tym miejsc postojowych w halach garażowych położonych na kondygnacji podziemnej. Stwierdzono, że koszt wytworzenia miejsc postojowych w halach garażowych w uśrednionej wysokości 54,3 tys. zł netto za szt. przewyższa wartość możliwą do uzyskania z ich sprzedaży i z tego względu konieczne jest dokonanie odpisu aktualizującego do wartości możliwej do uzyskania szacowanej średnio na ok. 12 tys. zł netto za szt., co wynikowo skutkować będzie odpisem w wysokości ok 13,4 mln zł, oraz koniecznością utworzenia aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości ok. 2,6 mln zł. Całkowity wpływ utworzenia odpisu na wynik netto wyniesie około 10,8 mln zł. Dokładna wartość odpisu zostanie ustalona po dokonaniu wszystkich transakcji sprzedaży miejsc postojowych w 2016 r. Zarząd Emitenta dokonał przeglądu pozostałych aktywów Grupy Emitenta i nie stwierdził konieczności dokonania innych, istotnych odpisów aktualizujących.

Ostateczne łączne wartości odpisów aktualizujących oraz rezerw, które zostaną opublikowane w raporcie rocznym za rok 2016, mogą obejmować inne mniej istotne lub niezidentyfikowane obecnie pozycje i z tego powodu wartości te mogą różnić się od wartości wskazanej w niniejszym raporcie bieżącym.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że w wyniku przeglądu struktury organizacyjnej Grupy Emitenta zdecydował podjąć działania zmierzające do jej uproszczenia, celem obniżenia kosztów ogólnych Grupy Emitenta, usprawnienia działań biznesowych oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych w związku z ustawą z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (w zakresie opodatkowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych - FIZ). W ocenie Zarządu Emitenta w ramach obecnej struktury Grupy z FIZ zaangażowanym w spółki zagraniczne, terminowe płatności zaliczek na podatek dochodowy z zysku wspólnika spółek operacyjnych Grupy Emitenta nie byłyby operacyjnie wykonalne.

W ramach zmiany struktury Grupy Emitenta przewiduje się m.in., że Forum XVIII FIZ przeniesie na rzecz nowo zawiązanej Lokum Holding 1 sp. z o.o. (w 100% zależnej od Emitenta) wszystkich udziałów i praw wspólnika we wszystkich spółkach, w których obecnie uczestniczy, tj. udziałów w LD sp. z o.o, oraz praw wspólnika w spółkach Lokum SCSp, Lokum 2 SCSp, Lokum 3 SCSp, Lokum 4 SCSp, Lokum 5 SCSp. Następnie planuje się likwidację spółek Lokum SCSp, Lokum 2 SCSp, Lokum 3 SCSp, Lokum 4 SCSp, Lokum 5 SCSp. Lokum Holding 1 sp. o.o. planuje pozyskać środki na nabycie spółek dzięki emisji obligacji, która skierowana zostanie do Forum XVIII FIZ. Jednocześnie Emitent założył spółkę Lokum Investment SCSp, do której wniósł certyfikaty inwestycyjne Forum XVIII FIZ (dotychczas przez niego posiadane), skutkiem czego jedynym uczestnikiem funduszu pozostaje Lokum Investment SCSp.

O całościowym efekcie zmian struktury Grupy Emitent poinformuje w najbliższym raporcie okresowym.

Zarząd Emitenta dokonał oceny wpływu wszystkich wymienionych zdarzeń oraz zdarzeń zwykłych, dotyczących realizacji sprzedaży/przekazań w 2016 r. i poniesionych kosztów działalności Grupy Emitenta, w szczególności kosztów wytworzenia, ogólnych i finansowych, w kontekście prognozy na rok 2016 opublikowanej raportem bieżącym EBI nr 15/2015 z dnia 2015 r. oraz w prospekcie emisyjnym Emitenta zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2015 r. i stwierdził, iż wyniki finansowe za 2016 r. nie powinny się różnić o więcej niż 10% od prognozowanych wartości.

Zarząd Emitenta zwraca jednak uwagę, że zmiany w regulacjach prawnych oraz dokonywana zmiana struktury Grupy Emitenta spowodują, iż przyszłe skonsolidowane wyniki finansowe netto Grupy Emitenta mogą w większym stopniu odbiegać od skonsolidowanych wyników brutto Grupy Emitenta w porównaniu do lat ubiegłych z uwagi m.in. na pozycję podatku dochodowego w Lokum Holding 1 sp. z o.o.

 

Data publikacji: 22.12.2016 r. godz. 16:55

 

Poprzedni raport: 03 Październik 2016

37/2016 – Dane sprzedażowe spółek z Grupy Lokum Deweloper S.A. za III kwartał 2016 r.

Czytaj więcej