Raport 24/2015 Informacja dotycząca ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji serii C oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia 2015-11-25
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Informacja dotycząca ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji serii C oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, § 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Treść raportu:

24/2015 – Informacja dotycząca ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji serii C oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego Lokum Deweloper S.A.

Stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382z późn. zm.) oraz na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5października 2015 roku („Prospekt”), spółka Lokum Deweloper S.A. z siedzibą weWrocławiu („Spółka”), niniejszym informuje, że Zarząd Spółki, uchwałami z dnia 25listopada2015 r.: 1) uchwałą w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki („Akcje Oferowane”) oraz2) uchwałą w sprawie ustalenia ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, w tym  oferowanych w tzw. Transzy Inwestorów Indywidualnych i w tzw. Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, ustalił:

1) cenę emisyjną dla Akcji Oferowanych na 12,00 złotych(słownie: dwanaście złotych) za jedną Akcję Oferowaną,
2) ostateczną liczbę Akcji Oferowanych na 3.000.000 (słownie: trzy miliony) sztuk Akcji Oferowanych, z czego:

a) 307.972 (słownie: trzysta siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwie) sztuki Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych,

b) 2.692.028 (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia osiem) sztuk Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”; §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”

 

 

Poprzedni raport: 19 Listopad 2015

23/2015 – Obniżenie ceny maksymalnej akcji oferowanych z 20 zł na 15 zł – zatwierdzenie aneksu nr 4 do prospektu emisyjnego

Czytaj więcej