Raport 1/2022 QSr Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

Data sporządzenia 2022-05-11
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr
Podstawa prawna zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Treść raportu:

Raport kwartalny GK Lokum Deweloper za okres 01.01.2022-31.03.2022 Pobierz

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE        
I. Przychody ze sprzedaży 39 707 12 968 8 544 2 836
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 996 (2 172) 1 936 (475)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (6 313) (4 895) (1 358) (1 071)
IV. Zysk (strata) netto (6 371) (4 117) (1 371) (900)
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (6 747) (3 944) (1 452) (863)
VI. Zysk na akcję (PLN/EUR) (0,37) (0,22) (0,08) (0,05)
VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 598 (14 769) 344 (3 230)
  stan na dzień 2022-03-31 stan na dzień 2021-12-31 stan na dzień 2022-03-31 stan na dzień 2021-12-31
VIII. Aktywa 854 827 845 331 183 735 183 792
IX. Zobowiązania długoterminowe 304 847 308 413 65 523 67 055
X. Zobowiązania krótkoterminowe 151 418 131 985 32 546 28 696
XI. Kapitał własny 398 562 404 933 85 666 88 040
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 399 525 406 272 85 873 88 332
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE        
XIII. Przychody ze sprzedaży 6 558 5 503 1 411 1 204
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (50) (257) (11) (56)
XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (10 371) (1 060) (2 232) (232)
XVI. Zysk (strata) netto (9 808) (904) (2 111) (198)
XVII. Zysk na akcję (PLN; EUR) (0,54) (0,05) (0,12) (0,01)
XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2 439) (10 699) (525) (2 340)
  stan na dzień 2022-03-31 stan na dzień 2021-12-31 stan na dzień 2022-03-31 stan na dzień 2021-12-31
XIX. Aktywa 577 620 544 610 124 153 118 409
XX. Zobowiązania długoterminowe 292 785 264 134 62 931 57 428
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 36 629 22 462 7 873 4 884
XXII. Kapitał własny 248 206 258 014 53 349 56 097

Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:

-średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2022 - 31.03.2022 wynosił 4,6472 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);

-średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2021 - 31.03.2021 wynosił 4,5721 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);

Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:

- średni kurs EUR / PLN na dzień 31.03.2022 wynosił 4,6525;

- średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2021 wynosił 4,5994;

Data publikacji: 11.05.2022 r., godz. 07:21

 

Poprzedni raport: 23 Marzec 2022

2022 – Raport okresowy roczny RR

Czytaj więcej