Raport 1/2021 QSr Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr

Data sporządzenia 2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr
Podstawa prawna zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Treść raportu:

Raport kwartalny GK Lokum Deweloper za okres 01.01.2021-31.03.2021 Pobierz

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE        
I. Przychody ze sprzedaży 12 968 97 741 2 836 22 233
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 172 29 520 -475 6 715
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 895 27 998 -1 071 6 369
IV. Zysk (strata) netto -4 120 23 205 -901 5 278
V. Zysk (strata) netto przypadający/a akcjonariuszom podmiotu dominującego -3 947 20 597 -863 4 685
VI. Zysk na akcję (PLN/EUR) -0,22 1,14 -0,05 0,26
VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -14 769 -22 529 -3 230 -5 125
  Stan na 2021-03-31 Stan na 2020-12-31 Stan na 2021-03-31 Stan na 2020-12-31
VIII. Aktywa 793 340 741 527 170 234 160 685
IX. Zobowiązania długoterminowe 257 923 166 623 55 345 36 106
X. Zobowiązania krótkoterminowe 161 338 196 705 34 620 42 625
XI. Kapitał własny 374 079 378 199 80 269 81 953
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 377 261 381 208 80 952 82 606
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
XIII. Przychody ze sprzedaży 5 503 4 310 1 204 980
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -257 -141 -56 -32
XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 060 32 -232 7
XVI. Zysk (strata) netto -904 0 -198 0
XVII. Zysk na akcję (PLN/EUR) -0,05 0 -0,01 0
XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -10 699 -61 232 -2 340 -13 928
  Stan na 2021-03-31 Stan na 2020-12-31 Stan na 2021-03-31 Stan na 2020-12-31
XIX. Aktywa 484 890 481 510 104 047 104 340
XX. Zobowiązania długoterminowe 250 988 155 719 53 857 33 743
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 15 458 106 443 3 317 23 066
XXII. Kapitał własny 218 444 219 348 46 873 47 531

Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:

- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2021 - 31.03.2021 wynosił 4,5721 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);

- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2020 - 31.03.2020 wynosił 4,3963 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);

Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:

- średni kurs EUR / PLN na dzień 31.03.2021 wynosił 4,6603;

- średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2020 wynosił 4,6148.

Data publikacji: 12.05.2021 r., godz. 07:29

 

Poprzedni raport: 12 Marzec 2021

2021 – Skonsolidowany raport roczny SRR

Czytaj więcej