Raport 1/2020 QSr Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr

Data sporządzenia 2020-05-13
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
Podstawa prawna zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Treść raportu:

Raport kwartlany GK Lokum Deweloper za okres 01.01.2020-31.03.2020 Pobierz

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE        
I. Przychody ze sprzedaży 97 741 71 162 22 233 16 558
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 520 26 426 6 715 6 149
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 27 998 24 164 6 369 5 622
IV. Zysk (strata) netto 23 205 20 181 5 278 4 696
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 20 597 17 932 4 685 4 172
VI. Zysk na akcję (PLN/EUR) 1,144 0,996 0,260 0,232
VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -22 529 -23 211 -5 125 -5 401
  Stan na 2020-03-31 Stan na 2019-12-31 Stan na 2020-03-31 Stan na 2019-12-31
VIII. Aktywa 647 183 688 357 142 166 161 643
IX. Zobowiązania długoterminowe 204 912 202 260 45 013 47 496
X. Zobowiązania krótkoterminowe 51 731 118 762 11 364 27 888
XI. Kapitał własny 390 540 367 335 85 790 86 259
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 387 390 366 793 85 098 86 132
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
XIII. Przychody ze sprzedaży 4 310 4 044 980 941
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -141 -161 -32 -37
XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 32 -1 990 7 -463
XVI. Zysk (strata) netto 0 -1 444 0 -336
XVII. Zysk na akcję (PLN/EUR) 0 -0,080 0 -0,019
XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -61 232 -67 023 -13 928 -15 595
  Stan na 2020-03-31 Stan na 2019-12-31 Stan na 2020-03-31 Stan na 2019-12-31
XIX. Aktywa 406 706 389 020 89 341 91 351
XX. Zobowiązania długoterminowe 221 928 222 056 48 751 52 144
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 20 867 3 053 4 584 717
XXII. Kapitał własny 163 911 163 911 36 006 38 490

Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:
- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2020 - 31.03.2020 wynosił 4,3963 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
- średni kurs EUR / PLN w okresie 01.01.2019 - 31.03.2019 wynosił 4,2978 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);

Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:
- średni kurs EUR / PLN na dzień 31.03.2020 wynosił 4,5523;
- średni kurs EUR / PLN na dzień 31.12.2019 wynosił 4,2585.

Data publikacji: 13.05.2020 r., godz. 07:19

 

Poprzedni raport: 25 Marzec 2020

2020 – Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Czytaj więcej