Raport 1/2019 QSr Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr

Data sporządzenia 2019-05-15
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr
Podstawa prawna zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

 

Treść raportu:

Raport kwartalny GK Lokum Deweloper za okres 01.01.2019-31.03.2019 Pobierz

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE        
I. Przychody ze sprzedaży 71 162 9 351 16 558 2 238
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 426 -1 875 6 149 -449
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 24 164 -3 722 5 622 -891
IV. Zysk (strata) netto 20 181 -3 052 4 696 -730
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 17 932 -3 011 4 172 -721
VI. Zysk na akcję (PLN/EUR) 0,996 -0,167 0,232 -0,040
VII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -23 211 -58 850 -5 401 -14 084
  Stan na 2019-03-31 Stan na 2018-12-31 Stan na 2019-03-31 Stan na 2018-12-31
VIII. Aktywa 679 471 726 578 157 969 168 972
IX. Zobowiązania długoterminowe 140 927 197 444 32 764 45 917
X. Zobowiązania krótkoterminowe 171 317 179 495 39 829 41 743
XI. Kapitał własny 367 227 349 639 85 376 81 311
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 365 987 348 055 85 088 80 943
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
XIII. Przychody ze sprzedaży 4 044 4 156 941 995
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -161 -119 -37 -28
XV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 990 -906 -463 -217
XVI. Zysk (strata) netto -1 444 -753 -336 -180
XVII. Zysk na akcję (PLN/EUR) -0,080 -0,042 -0,019 -0,010
XVIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -67 023 38 872 -15 595 9 303
  Stan na 2019-03-31 Stan na 2018-12-31 Stan na 2019-03-31 Stan na 2018-12-31
XIX. Aktywa 406 870 479 290 94 592 111 463
XX. Zobowiązania długoterminowe 243 783 314 285 56 677 73 090
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 4 147 4 621 964 1 075
XXII. Kapitał własny 158 940 160 384 36 952 37 299

Dla pozycji I - VII oraz XIII - XVIII:
- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2019 - 31.03.2019 wynosił 4,2978 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);
- średni kurs PLN / EUR w okresie 01.01.2018 - 31.03.2018 wynosił 4,1784 (obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie);

Dla pozycji VIII - XII oraz XIX - XXII:
- średni kurs PLN/EUR na dzień 31.03.2019 wynosił 4,3013;
- średni kurs PLN/EUR na dzień 31.12.2018 wynosił 4,3000.

Data publikacji: 15.05.2019 r., godz. 07:12

 

Poprzedni raport: 27 Marzec 2019

2019 – Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

Czytaj więcej