Raport 27/2021 Przydział obligacji serii I Lokum Deweloper S.A.

Data sporządzenia 2021-10-15
Skrócona nazwa emitenta LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat Przydział obligacji serii I Lokum Deweloper S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 15 października 2021 r., po dokonaniu redukcji zapisów, dokonał przydziału 50.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 tys. zł każda ("Obligacje") i łącznej wartości nominalnej 50 mln zł, pod warunkiem ich opłacenia najpóźniej w dniu 19 października 2021 r. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej. Dniem Emisji będzie dzień 19 października 2021 r.

Celem Emisji Obligacji jest finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki z Grupy Emitenta, w tym także finansowanie zakupu nieruchomości pod nowe projekty deweloperskie przez spółki z Grupy Emitenta.

Obligacje nie są zabezpieczone i nie będą posiadały formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 4,20%, chyba że ulegnie ona zmianie zgodnie z warunkami emisji. Kupon od każdej Obligacji naliczany jest począwszy od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia), odrębnie dla każdego 6-miesięcznego okresu odsetkowego i wypłacany będzie w dniu płatności odsetek.

Termin wykupu Obligacji ustalono na dzień 19 kwietnia 2025 r. Zbywalność Obligacji nie podlega żadnym ograniczeniom.

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W warunkach emisji Obligacji Emitent zobowiązał się, że dywidenda wypłacana za rok obrotowy nie przekroczy 50% skonsolidowanego zysku netto wykazywanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za rok obrotowy, za który wypłacana będzie dywidenda.

Nadto Emitent zobowiązał się do niedokonywania żadnych wypłat z tytułu obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji z wyjątkiem nabycia akcji własnych Emitenta, z zastrzeżeniem, że środki finansowe na nabycie akcji własnych powiększone o kwotę dywidendy wypłaconą w danym roku obrotowym, nie przekroczą 50 % skonsolidowanego zysku netto wykazywanego w skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym Emitent nabędzie akcje własne.

Data publikacji: 15.10.2021 r., godz. 19:19

 

Poprzedni raport: 04 Październik 2021

26/2021 – Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za III kwartał 2021 r.

Czytaj więcej